Rekrutacja i opłaty

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 10 kwietnia

do 21 kwietnia

od 20 czerwca

do 23 czerwca

2
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
11 maja

godz. 12.00

30 czerwca godz. 12.00
3
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 11 maja

do 15 maja

 

od 3 lipca do 6 lipca

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
19 maja

godz. 12.00

11 lipca godz.12.00

 

 

UCHWAŁA NR XLII/739/VII/2017

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 28 lutego 2017 r.

 

 

 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 131 ust. 4 i 6 ustawy  w związku z art. 29 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:

 

 • 1

 

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt.;

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki – 50 pkt.;

3) wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:

 1. a) za I preferencję – 50 pkt.,
 2. b) za II preferencję – 10 pkt.,
 3. c) za III preferencję – 0 pkt.;

4) wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki – 15 pkt.;

5) oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 20 pkt.;

6) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 60 punktów.

 

 • 2

 

Ustala się, iż dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych załączone do wniosku.

 

 • 3

 

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

 • 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

 

 • 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Drzwi Otwarte w przedszkolu „Królewna Śnieżka”

Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte nasze przyszłe Przedszkolaki z Rodzicami:):):):)

6 kwietnia, w godzinach od 17.00- 18.30 pokażemy Wam nasze wspaniałe Przedszkole i odpowiemy na wszystkie nurtujące was pytania. Wszystko to w atmosferze beztroskiej zabawy :):) :). W programie:

 • zabawy z chustą Klanzy
 • zabawy integracyjne w języku polskim i angielskim
 • rysowanie, lepienie plasteliną, wznoszenie z klocków róznych konstrukcji – wspomaganie małej motoryki
 • zabawy ruchowe przy muzyce, kształtujące refleks oraz wpomagające rozwój dużej motoryki

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozpoczynających naukę  w klasie I  Szkoły Podstawowej, pragniemy poinformować, że Rekrutacja do:

 • przedszkoli
 • oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych
 • klas pierwszych Szkół Podstawowych- ROZPOCZNIE SIĘ W KWIETNIU I BĘDZIE PROWADZONA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (NABÓR) SZCZEGÓŁOWE TERMINY ORAZ ZASADY ZOSTANĄ PODANE, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZMIENIONYMI PRZEPISAMI, NAJPÓŹNIEJ 15 KWIETNIA 2017 ROKU. 

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2015:

1)przywrócenie obowiązku szkolnego dla siedmiolatków, obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich

2)dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym do 9 r.ż

3)zniesienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich

4)prawo dzieci 6-letnich do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców(warunkiem- wcześniejsze korzyst

Opłaty za przedszkole

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 zmianie ulega:

 • określenie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu
 • opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez MIASTO POZNAŃ

Podstawa prawna: Uchwała NR XVII/204/VII/2015

Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r

(DZ. URZ. WOJ. 2015.5804) 

Zgodnie z powyższym, w przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie tj.: od 8.00 – 13.00, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 roku, zniesiona zostaje możliwość pobierania opłat przez organ prowadzący za korzystanie dziecka 6- letniego z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie. Wobec tego, od sześciolatków (rocznik 2010) pobierać będziemy wyłącznie opłatę za wyżywienie.

Pozostałe godziny są odpłatne, tj. od 6.00 – 8.00 i od 13.00 – 17.30

Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:

0,80 zł. Wiąże się to z koniecznością podpisania przez oboje rodziców nowych aneksów  do porozumień, które będą obowiązywały od 01.11.2015 do 31.06.2016 roku.

 • WAŻNA INFORMACJA- faktury za pobyt dziecka w przedszkolu będą wydawane z początkiem każdego miesiąca u Pań na dyżurze w szatni w godzinach pracy przedszkola.Wszelkich płatności za przedszkole należy dokonywać w kwocie podanej na fakturze posługując się imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy . Płatność za pobyt  i wyżywienie dziecka należy regulować za pośrednictwem kont bankowych , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (po otrzymaniu faktury)

Podpisywanie aneksów do Porozumień- w Sekretariacie Przedszkola 

 

UWAGA !

OD 01 STYCZNIA 2015 ZMIANIE ULEGAJĄ NUMERY KONT BANKOWYCH NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ODBYWA SIĘ W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

WPŁAT DOKONUJEMY NA DWA KONTA:

KONTO NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:
PKO BANK POLSKI Nr 38 1020 4027 0000 1502 1263 7437

KONTO NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECKA:
PKO BANK POLSKI Nr 43 1020 4027 0000 1302 1263 7445

Uprzejmie prosimy o  wpłacanie na konto tylko kwot podanych na rachunkach.

KONTO RADY RODZICÓW
Nr  39 13201351 2227 0715 2000 0001
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 174
os.Jana III Sobieskiego 108
60-688 Poznań

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE DOKONAŁY WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW.