RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole nr 174 Królewna Śnieżka w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, 60-688 Poznań,
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie:
1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedszkole nr 174 Królewna Śnieżka w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, 60-688 Poznań,
2) email: p174@poznan.interklasa.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora: Przedszkole nr 174 Królewna Śnieżka w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, 60-688 Poznań lub email: iod@przedszkole174.poznan.pl

2. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka przetwarzane są w następujących celach:
1) realizacji programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zapewnia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie – art.6 ust 1 lit. e RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym wynikającego z zadań wymienionych w art. 13. ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2) W celu realizacji zadań nałożonych na Przedszkole w ramach wypełniania obowiązków jako pracodawcy – art. 6 ust 1 lit. c RODO
3) W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę -podstawa art 6 ust 1 lit a RODO
4) W celu wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna, której dane dotyczą.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?
Administrator przetwarza udostępniane przez Państwa dane, które są niezbędne do realizacji nałożonych zadań. Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak i poza systemami informatycznymi (np. w formie papierowej)

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa Dziecka udostępniamy:
– nauczycielom przedszkola, organowi prowadzącemu, ubezpieczycielom, oraganizatorom wycieczek, podmiotom świadczącym dla nas usługi serwisowe, prawne, z zakresu archiwizacji, dostawcom usług hostingowych, operatorom usług pocztowych, innym szkołom lub przedszkolom, które są organizatorami konkursów i warsztatów.
– podmiotom, którym dane muszą być przekazane na mocy przepisów prawa (np Urzędy Skarbowe, ZUS, organ prowadzący ) lub gdy wyraziliście na to zgodę (np ubezpieczyciel, przy zawieraniu ubezpieczenia)

5. Przekazywanie danych do państw trzecich
Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

6. Jak długo przetwarzamy Państwa dane?
Dane przechowywane będą przez okres określony przepisami prawa.

7. Jakie prawa Państwu przysługują
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
– przenoszenia Państwa danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedszkole nr 174 Królewna Śnieżka w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 108, 60-688 Poznań,
2) email: p174@poznan.interklasa.pl

8. W jaki sposób pozyskaliśmy Państwa dane?
Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka zostały pozyskane w trakcie procesu rekrutacji do przedszkola oraz w czasie naboru na stanowiska pracownicze.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dokonywania profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

10. W przypadku odmowy podania danych osobowych, przedszkole nie będzie mogło świadczyć usług w stosunku do osób, które odmówią ich podania.

11. Ochrona Państwa danych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.1_Przedszkole_klauzula informacyjna_ogolna (6) Jednostki Oswiatowe_klauzula informacyjna_kontrahenci 1_Przedszkole_klauzula informacyjna_ogolna (6)Jednostki Oswiatowe_klauzula informacyjna_wizerunek_strony www (1) (2)