Rekrutacja i opłaty

Rekrutacja do przedszkola  2018/2019

 

 

Drzwi Otwarte w Przedszkolu „Królewna Śnieżka”

ZAPRASZAMY SERDECZNIE 

Opłaty za przedszkole

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2015 zmianie ulega:

  • określenie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu
  • opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez MIASTO POZNAŃ

Podstawa prawna: Uchwała NR XVII/204/VII/2015

Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015r

(DZ. URZ. WOJ. 2015.5804) 

Zgodnie z powyższym, w przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie tj.: od 8.00 – 13.00, zgodnie z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego od 1 stycznia 2017 roku, zniesiona zostaje możliwość pobierania opłat przez organ prowadzący za korzystanie dziecka 6- letniego z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatną realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie. Wobec tego, od sześciolatków (rocznik 2010) pobierać będziemy wyłącznie opłatę za wyżywienie.

Pozostałe godziny są odpłatne, tj. od 6.00 – 8.00 i od 13.00 – 17.30

Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu wynosi:

0,80 zł. Wiąże się to z koniecznością podpisania przez oboje rodziców nowych aneksów  do porozumień, które będą obowiązywały od 01.11.2015 do 31.06.2016 roku.

  • WAŻNA INFORMACJA- faktury za pobyt dziecka w przedszkolu będą wydawane z początkiem każdego miesiąca u Pań na dyżurze w szatni w godzinach pracy przedszkola.Wszelkich płatności za przedszkole należy dokonywać w kwocie podanej na fakturze posługując się imieniem i nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy . Płatność za pobyt  i wyżywienie dziecka należy regulować za pośrednictwem kont bankowych , w terminie do 15 dnia każdego miesiąca (po otrzymaniu faktury)

Podpisywanie aneksów do Porozumień- w Sekretariacie Przedszkola 

 

UWAGA !

OD 01 STYCZNIA 2015 ZMIANIE ULEGAJĄ NUMERY KONT BANKOWYCH NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT ZA POBYT I ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE ODBYWA SIĘ W FORMIE BEZGOTÓWKOWEJ DO 15 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

WPŁAT DOKONUJEMY NA DWA KONTA:

KONTO NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:
PKO BANK POLSKI Nr 38 1020 4027 0000 1502 1263 7437

KONTO NA KTÓRE NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA ŻYWIENIE DZIECKA:
PKO BANK POLSKI Nr 43 1020 4027 0000 1302 1263 7445

Uprzejmie prosimy o  wpłacanie na konto tylko kwot podanych na rachunkach.

KONTO RADY RODZICÓW
Nr  39 13201351 2227 0715 2000 0001
Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 174
os.Jana III Sobieskiego 108
60-688 Poznań

DZIĘKUJEMY OSOBOM, KTÓRE DOKONAŁY WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW.